Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • 1. Door het aangaan van een verbintenis met verkoopster doet de koper uitdrukkelijk afstand van zijn eigen aankoopsvoorwaarden en verbindt hij zich toe de algemene verkoopsvoorwaarden te eerbiedigen, waarvan hij door zijn bestelling kennis van heeft genomen
 • 2. De leveringstermijn wordt bepaald onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en aangegeven met een redelijke benadering. Tenzij anders overeengekomen zijn bevestigde leveringstermijnen niet strikt bindend. De koper kan zich dan ook niet beroepen op het overschrijden van de leveringstermijn om schadevergoeding te eisen of om het order geheel of gedeeltelijk te annuleren. In dat geval mag hij alleen een passende termijn stellen voor de levering van de goederen.
 • 3. Het vervoer van de goederen geschiedt voor de rekening en risico van de koper, zelfs in geval van levering franco bestemming.
 • 4. Publicitaire opdruk op artikelen. Indien de koper geen specifieke aanduiding geeft in zijn order, zal de publicitaire tekst aan onze persoonlijke smaak  en discretie aangebracht worden.
 • 5. Wij nemen voorbehoud van levering van 10% meer of minder.
 • 6. Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd en rechtstreeks aan onze firma geaccresseerd te zijn. Zij moeten ons op straf van niet ontvankelijkheid bereiken uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de goederen of van de factuur voor klachten die respectievelijk de goederen of de facturatie betreffen.
 • 7. Het indienen van een klacht, welke er ook de redenen van zijn en zelfs als zij binnen de voorgeschreven termijn werd gedaan,  mag de koper niet toelaten de betaling na de normale vervaldaguit te stellen.
 • 8. Annulering: in geval van order-annulering worden de gemaakte kosten berekend (min. 6,00 euro).
 • 9. Terugzending van goederen zal slechts aanvaard worden mits voorafgaand en schriftelijk akkoord en dient in elk geval vrachtvrij te geschieden, ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Bedrukte artikelen worden niet teruggenomen.
 • 10. Onze facturen zijn betaalbaar te Zutendaal op kosten en voor risico van de koper en bij gebreke aan uitdrukkelijke bepaling desbetreffende betaalbaar contant zonder enige compensatie, aftrek of korting.
 • 11. Uitgifte van wissels geldt nimmer als schuldvernieuwing.
 • 12. Voor alle op de vervaldag nog niet betaalde sommen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 15%, ook waar de niet-geaccepteerde en niet in een bank gedomicilieerde wissels.
 • 13. Bovendien zal, benevens bovenvermelde intrest in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag van een factuur het bedrag ervan met 12% vermeerderd worden (met een minimum van 75 euro en een maximum van 620 euro) ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel wordt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.
 • 14. Verkoopster blijft eigenares van de goederen tot ze volledig betaald zijn.
 • 15. Alleen de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd in geval van betwisting.
 • 16. Monsters: voor monsters berekenen wij de eenheidsprijs van het artikel en de bijbehorende verzendkosten. Monsters worden niet teruggenomen.

Stuur ons een bericht